Sự trở lại của Biti’s

Video

Bài trình bày: Sự trở lại của Biti’s - Sự kiện Forbes Vietnam Talks - Câu Chuyện Thương Hiệu 2017. Bằng một chiến lược...

Bài trình bày: Sự trở lại của Biti’s – Sự kiện Forbes Vietnam Talks – Câu Chuyện Thương Hiệu 2017. Bằng một chiến lược quảng bá thương hiệu thông qua các kên…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *