[Phiên Thảo luận 2] Chiến lược cho một thế giới đang thay đổi

Video

Phiên Thảo luận 2: Chiến lược cho một thế giới đang thay đổi tại sự kiện Business Forum - Diễn đàn kinh doanh 2017 của...

Phiên Thảo luận 2: Chiến lược cho một thế giới đang thay đổi tại sự kiện Business Forum – Diễn đàn kinh doanh 2017 của Forbes Việt Nam. Trong bối cảnh nền ki…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *