Kỹ năng quản lý nhân sự tại các doanh nghiệp (Phần 1)

Video

Phí Anh Tuấn: Phó Chủ tịch Hội Tin học TPHCM - HCA Vũ Tuấn Anh: GĐ Viện Quản lý Việt Nam VIM.

Phí Anh Tuấn: Phó Chủ tịch Hội Tin học TPHCM – HCA Vũ Tuấn Anh: GĐ Viện Quản lý Việt Nam VIM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *