FBNC-Ông Jordan Belfort – Tác giả hồi ký "The Wolf of Wall Street" (P1)

Video

Ông Jordan Belfort - Tác giả hồi ký "The Wolf of Wall Street" chia sẻ bài học kinh nghiệm của một doanh nhân, một người...

Ông Jordan Belfort – Tác giả hồi ký "The Wolf of Wall Street" chia sẻ bài học kinh nghiệm của một doanh nhân, một người bán hàng xuất sắc, con đường thành cô…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *