Bài phát biểu của đại diện Forbes Việt Nam tại Diễn đàn kinh doanh 2017

Video

Ông Nguyễn Bảo Hoàng, Chủ tịch, Công ty TNHH Truyền thông tương tác, đơn vị đại diện thương mại của Forbes Việt Nam đã...

Ông Nguyễn Bảo Hoàng, Chủ tịch, Công ty TNHH Truyền thông tương tác, đơn vị đại diện thương mại của Forbes Việt Nam đã có bài phát biểu mở màn tại sự kiện Bu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *