Xây dựng mô hình giáo dục bền vững

Video

Bài trình bày 4: Xây dựng mô hình giáo dục bền vững - Sự kiện Forbes Vietnam Talks - Tương lai của giáo dục. Sự gắn kết...

Bài trình bày 4: Xây dựng mô hình giáo dục bền vững – Sự kiện Forbes Vietnam Talks – Tương lai của giáo dục. Sự gắn kết giữa xã hội và nhà trường quan trọng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *