FBNC-Ông Johnathan Hạnh Nguyễn – Chủ tịch Tập đoàn Imex Pan Pacific (IPP) (P6)

Video

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn – Chủ tịch Tập đoàn Imex Pan Pacific (IPP) và câu chuyện hội nhập từ góc nhìn của 1 doanh nhân...

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn – Chủ tịch Tập đoàn Imex Pan Pacific (IPP) và câu chuyện hội nhập từ góc nhìn của 1 doanh nhân Việt kiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *