FBNC – Điện tử – Viễn thông: Ngành học của đam mê và sáng tạo

Video

Là một ngành có tính bao trùm, tác động chung đến nền kinh tế và ảnh hưởng rộng rãi đến các ngành nghề khác. Điện...

Là một ngành có tính bao trùm, tác động chung đến nền kinh tế và ảnh hưởng rộng rãi đến các ngành nghề khác. Điện tử Viễn thông đang đóng vai trò quan trọng,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *