Chiến lược đại dương xanh: Học cách tạo khoảng trống thị trường và vô hiệu hóa cạnh tranh

Video

Chiến lược đại dương xanh là gì? Theo 2 tác giả là Chan Kim và Renee Mauborgne, đại dương xanh là những khoảng trống thị...

Chiến lược đại dương xanh là gì? Theo 2 tác giả là Chan Kim và Renee Mauborgne, đại dương xanh là những khoảng trống thị trường chưa được khai phá, đầy giá t…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *