FBNC – Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và vấn đề tương thích với TPP

Video

Mất hơn 5 năm đàm phán, sở hữu trí tuệ là một trong những vấn đề khó vượt qua nhất trong đàm phán TPP vừa qua. Tuy nhiên,...

Mất hơn 5 năm đàm phán, sở hữu trí tuệ là một trong những vấn đề khó vượt qua nhất trong đàm phán TPP vừa qua. Tuy nhiên, câu chuyện sau đàm phán, là làm thế…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *