Thương hiệu hành động [Forbes Việt Nam Talks 2016]

Video

Trình bày của ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch học viện Thương hiệu và Truyền thông Sage

Trình bày của ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch học viện Thương hiệu và Truyền thông Sage

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *